July 6 2014 Gospel lection; Comments on the Greek text of Matt 11:16ff.

Mt 11:16 Τίνι δὲ ὁμοιώσω τὴν γενεὰν ταύτην; ὁμοία ἐστὶν παιδίοις καθημένοις ἐν ταῖς ἀγοραῖς[A] ἃ προσφωνοῦντα τοῖς ἑτέροις But to what shall I compare this generation?  It is like children, sitting in the marketplace, who call out to the others,
Mt 11:17 λέγουσιν[B]· Ηὐλήσαμεν ὑμῖν καὶ οὐκ ὠρχήσασθε· ἐθρηνήσαμεν καὶ οὐκ ἐκόψασθε·[C] saying, “We played the flute for you and you did not dance; we sang [a dirge] and you did not beat [the breast].
Mt 11:18 ἦλθεν γὰρ Ἰωάννης μήτε ἐσθίων μήτε πίνων, καὶ λέγουσιν· Δαιμόνιον ἔχει· For John came neither eating nor drinking, and they say, “He has a demon.”
Mt 11:19 ἦλθεν ὁ υἱὸς τοῦ ἀνθρώπου ἐσθίων καὶ πίνων, καὶ λέγουσιν· Ἰδοὺ ἄνθρωπος φάγος καὶ οἰνοπότης, τελωνῶν φίλος καὶ ἁμαρτωλῶν. καὶ ἐδικαιώθη ἡ σοφία ἀπὸ τῶν ἔργων αὐτῆς.[D] The Son of Man came eating and drinking, and they say, “Behold a person [who is] a glutton and a drunkard, a friend of tax collectors and sinners.”  And wisdom is justified from her deeds.
Mt 11:25 Ἐν ἐκείνῳ τῷ καιρῷ ἀποκριθεὶς ὁ Ἰησοῦς εἶπεν· Ἐξομολογοῦμαί[E] σοι, πάτερ κύριε τοῦ οὐρανοῦ καὶ τῆς γῆς, ὅτι ἔκρυψας ταῦτα ἀπὸ σοφῶν καὶ συνετῶν,[F] καὶ ἀπεκάλυψας αὐτὰ νηπίοις[G]· In that time, answering Jesus said, “I praise you, Father, Lord of heaven and earth, because you hid these things from [the] wise and understanding, and revealed them to infants.
Mt 11:26 ναί[H], ὁ πατήρ, ὅτι οὕτως εὐδοκία ἐγένετο ἔμπροσθέν σου. Indeed, Father, for [all this] happened before you in this way as [your] good pleasure.
Mt 11:27 Πάντα μοι παρεδόθη ὑπὸ τοῦ πατρός μου, καὶ οὐδεὶς ἐπιγινώσκει[I] τὸν υἱὸν εἰ μὴ ὁ πατήρ, οὐδὲ τὸν πατέρα τις ἐπιγινώσκει εἰ μὴ ὁ υἱὸς καὶ ᾧ ἐὰν[J] βούληται[K] ὁ υἱὸς ἀποκαλύψαι. All things were handed over to me by my Father, and no one recognizes the Son except the Father, neither does anyone recognize the Father except the Son, and [the one] to whom the Son chooses to make a revelation.
Mt 11:28 Δεῦτε πρός με πάντες οἱ κοπιῶντες καὶ πεφορτισμένοι, κἀγὼ ἀναπαύσω ὑμᾶς.[L] Come to me, all who toil and are burdened, and I will refresh you.
Mt 11:29 ἄρατε τὸν ζυγόν μου ἐφ’ ὑμᾶς καὶ μάθετε[M] ἀπ’ ἐμοῦ, ὅτι πραΰς εἰμι καὶ ταπεινὸς τῇ καρδίᾳ,[N] καὶ εὑρήσετε ἀνάπαυσιν ταῖς ψυχαῖς[O] ὑμῶν· Take my yoke upon y’all and learn from me, because I am gentle and lowly [in] heart, and you will find rest for your lives.
Mt 11:30 ὁ γὰρ ζυγός μου χρηστὸς[P] καὶ τὸ φορτίον μου ἐλαφρόν ἐστιν. For my yoke is easy [to wear], and my load is light.

 

[A] The open area in the center of town where things are bought and sold.

[B] Could be either present indicative 3rd singular (they say), or dative plural neuter participle (saying).  The form is the same.

[C] Hence you do not want to play at all, either happy or sad games.

[D] Most commentators think that God’s wisdom is in view here, and the “works” of wisdom refer to the contradictory responses outlines just above.  This is illustrated in the woes which follow (vss. 20-24), but which are excluded from this lection.  Cf. a similar motif in v. 26.

[E] Literally “I confess to you,” though that meaning seems less likely here.

[F] Cf. 1 Cor 1:19.

[G] A term for younger children than the παιδία mentioned above in v. 16.

[H] Literally “yes.”

[I] Or just “knows,” though the preposition attached to the verb strengthens the force to some extent.

[J] This probably goes with the preceding pronoun, broadening its meaning (“to whomever”), rather than meaning “if” in this context.

[K] Or “wills”

[L] A remarkably generous verse, particularly after the exclusiveness of the previous verse.

[M] The verbal cognate for the noun disciple (μαθητής)

[N] Hence not inclined to dominate and control.

[O] The word does not carried the disembodied sense that often accompanies the English word “souls.”

[P] Or “good” or “kind.”

2 thoughts on “July 6 2014 Gospel lection; Comments on the Greek text of Matt 11:16ff.

  1. For someone planning to preach this, what would you say further about the strange (lack of) transition you noted between verses 27 and 28? Also, any thoughts on why the lectionary does not include verses 20-24, and whether the preacher should? Thanks!

  2. Hi Cody,
    The lectionary typically leaves out verses that seem more negative, and this certainly seems to be such a case. I think, in general, that this text is wrestling with two seemingly contradictory things. On the one hand, the people that most would have expected to respond to Jesus’ message did not, and on the other hand, Jesus’ ministry was remarkably open and generous. Verse 27 seems to be saying that this surprising pattern of response is God’s doing, and 28 picks up on the generosity theme. In short, the theme here seems to be something like “Not everyone likes kindness, but it’s OK, because God is still in control.”

Comments are closed.