Epistle Lection, May 4, 2014 1 Peter 1:17-23; Comments on the Greek text.

1Pe 1:17 Καὶ εἰ πατέρα ἐπικαλεῖσθε τὸν ἀπροσωπολήμπτως κρίνοντα κατὰ τὸ ἑκάστου ἔργον, ἐν φόβῳ[A] τὸν τῆς παροικίας[B] ὑμῶν χρόνον ἀναστράφητε· And if you call upon as “Father” the one who judges impartially, according to the work of each one, live out the season of your exile in fear;
1Pe 1:18 εἰδότες ὅτι οὐ φθαρτοῖς, ἀργυρίῳ ἢ χρυσίῳ, ἐλυτρώθητε ἐκ τῆς ματαίας[C] ὑμῶν ἀναστροφῆς πατροπαραδότου, knowing that you were ransomed from your worthless conduct inherited from [the] ancestors, not with corruptible [things,] with gold or silver,
1Pe 1:19 ἀλλὰ τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ, but with the precious blood of Christ, like that of an unblemished and spotless lamb.
1Pe 1:20 προεγνωσμένου[D] μὲν πρὸ καταβολῆς κόσμου, φανερωθέντος δὲ ἐπ’ ἐσχάτου τῶν χρόνων δι’ ὑμᾶς [Christ was] foreknown before the foundation of the world, but manifested at the end of the times because of us,
1Pe 1:21 τοὺς δι’ αὐτοῦ πιστοὺς[E] εἰς θεὸν τὸν ἐγείραντα αὐτὸν ἐκ νεκρῶν καὶ δόξαν αὐτῷ δόντα, ὥστε τὴν πίστιν ὑμῶν καὶ ἐλπίδα εἶναι εἰς θεόν. who through him are faithful to [the] God who raised him from the dead and gave him glory, so that your faith and hope are in God.
1Pe 1:22 Τὰς ψυχὰς ὑμῶν ἡγνικότες ἐν[F] τῇ ὑπακοῇ τῆς ἀληθείας εἰς φιλαδελφίαν[G] ἀνυπόκριτον ἐκ καρδίας ἀλλήλους ἀγαπήσατε ἐκτενῶς, Having cleansed your souls in the obedience of truth for a sincere love of the brothers [and sisters], love one another fervently, from [the] heart.
1Pe 1:23 ἀναγεγεννημένοι οὐκ ἐκ σπορᾶς φθαρτῆς ἀλλὰ ἀφθάρτου, διὰ λόγου ζῶντος θεοῦ καὶ μένοντος· Since you have been born anew, not from corruptible seed but from incorruptible [seed], through [the] living and abiding Word of God.

[A] Or “reverence” or “awe.”

[B] The sense is being in a strange locale without benefit of citizenship.

[C] “worthless,” “vain” or “empty”

[D] Or possible “chosen beforehand.”

[E] or “who through him have come to believe in the God . . .”

[F] or “by”

[G] Interesting that the entire purpose of the purification of souls is here defined as a “sincere love of the brothers and sisters.”

Epistle Lection, April 27, 2014; Comments on the Greek Text

 

1Pe 1:3 Εὐλογητὸς ὁ θεὸς καὶ πατὴρ τοῦ κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ κατὰ τὸ πολὺ αὐτοῦ ἔλεος ἀναγεννήσας[A] ἡμᾶς εἰς ἐλπίδα ζῶσαν δι’ ἀναστάσεως Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐκ νεκρῶν, Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who, in accordance with his great mercy, caused us to be born again into a living hope, through [the] resurrection of Jesus Christ from [the] dead,
1Pe 1:4 εἰς[B] κληρονομίαν ἄφθαρτον καὶ ἀμίαντον καὶ ἀμάραντον, τετηρημένην ἐν οὐρανοῖς εἰς ὑμᾶς into an incorruptible and undefiled and unfading inheritance, kept in heaven for you
1Pe 1:5 τοὺς ἐν δυνάμει θεοῦ φρουρουμένους[C] διὰ πίστεως εἰς σωτηρίαν ἑτοίμην ἀποκαλυφθῆναι ἐν καιρῷ ἐσχάτῳ. who are being protected in the power of God through faith, for a salvation ready to be revealed in [the] last season,
1Pe 1:6 ἐν ᾧ[D] ἀγαλλιᾶσθε, ὀλίγον ἄρτι εἰ δέον λυπηθέντες ἐν ποικίλοις πειρασμοῖς, in which you are rejoicing, [though] now, for a little [while], if necessary, [you are] grieving in various trials,
1Pe 1:7 ἵνα τὸ δοκίμιον[E] ὑμῶν τῆς πίστεως πολυτιμότερον χρυσίου τοῦ ἀπολλυμένου διὰ πυρὸς δὲ δοκιμαζομένου εὑρεθῇ εἰς ἔπαινον καὶ δόξαν καὶ τιμὴν ἐν[F] ἀποκαλύψει Ἰησοῦ Χριστοῦ. so that the genuineness of your faith, more valuable than perishable gold tested through fire, is discovered, resulting in praise and glory and honor in [the] revelation of Jesus Christ,
1Pe 1:8 ὃν οὐκ ἰδόντες ἀγαπᾶτε, εἰς ὃν ἄρτι μὴ ὁρῶντες πιστεύοντες δὲ ἀγαλλιᾶσθε χαρᾷ ἀνεκλαλήτῳ καὶ δεδοξασμένῃ, whom, not seeing, you love; in whom now, not seeing but believing, you rejoice with an unspeakable and glorified joy,
1Pe 1:9 κομιζόμενοι τὸ τέλος τῆς πίστεως ὑμῶν[G] σωτηρίαν ψυχῶν[H]. receiving the goal of faith—salvation of your lives.

[A] This verbal form focusing on being born again is unique to 1 Peter.

[B] Note the parallel εἰς clauses:  we are born again into a hope, and into an inheritance.

[C] “Protected” or “guarded.”

[D] It’s hard to be specific about the antecedent of “in which,” but it’s not “salvation” since that would require a feminine gender.  The preceding word which matches in gender would be “faith,” or this may be an expression which is inclusive of all that precedes it.

[E] “Genuineness” or “tested result.”

[F] The meaning here could be temporal (“at the revelation of Jesus Christ), or locative (the genuineness of your faith is discovered within the revelation of Jesus Christ).  I have left my translation a bit ambiguous.

[G] Or alternatively, “receiving the goal of your faith—salvation of lives” (depending on which clause “your” is linked to).

[H] Or “souls,” though this translation suffers from certain disembodying tendencies in the western theological tradition.